Sorry, this video is not available in your country.

Quan Tâm Toàn Diện Tới Công Tác Bình Đẳng Giới

chia sẻ

Quan Tâm Toàn Diện Tới Công Tác Bình Đẳng Giới

Người đăng:
Ngày đăng: 27/05/2024
Đến cuối năm có 11/20 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu của Chiến lược đến năm 2025, dù vậy chính sách về bình đẳng giới và bố trí cán bộ cho công tác này vẫn còn nhiều hạn chế. Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội chỉ ra khi thảo luận về Kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023 tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm