Sorry, this video is not available in your country.

Room Tín Dụng Điều Chỉnh Tăng 3-5%

chia sẻ

Room Tín Dụng Điều Chỉnh Tăng 3-5%

Ngày đăng: 12/09/2022
Dự kiến sẽ đưa ra hạn mức cho các Ngân hàng thương mại vào trung tuần tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra 5 tiêu chí xét room cho các ngân hàng thương mại, tuy nhiên vẫn giữ quan điểm bình ổn kinh tế vĩ mô, kềm chế lạm phát trong vùng an toàn.
Tags: Ngân Hàng Nhà Nước, Nới Room Tín Dụng