Sorry, this video is not available in your country.

Sin Nombre Hantavirus Là Virus Gì Và Một Người Bị Nhiễm Sẽ Như Thế Nào?

chia sẻ

Sin Nombre Hantavirus Là Virus Gì Và Một Người Bị Nhiễm Sẽ Như Thế Nào?

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 19/06/2021
Hantavirus có thể lây sang người thông qua vi rút dạng khí dung mà loài gặm nhấm thải ra trong nước tiểu, phân và nước bọt của chúng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm