Sorry, this video is not available in your country.

Thu Hút Tối Đa Nguồn Lực Xã Hội Để Thực Hiện Nạo Vét, Duy Tu Luồng Hàng Hải

chia sẻ

Thu Hút Tối Đa Nguồn Lực Xã Hội Để Thực Hiện Nạo Vét, Duy Tu Luồng Hàng Hải

Người đăng:
Ngày đăng: 09/04/2024
Việc lựa chọn nhà đầu tư là để thực hiện công tác nạo vét, duy tu luồng hàng hải, đường thủy nội địa nên phải quy định rõ ràng, minh bạch và kiểm soát việc tận thu các sản phẩm từ hoạt động nạo vét.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm