Sorry, this video is not available in your country.

Trước Giờ Bấm Nút: Sửa Đổi Luật Viễn Thông Để Đáp Ứng Yêu Cầu Quản Lý, Đảm Bảo Quyền Lợi Người Dân

chia sẻ

Trước Giờ Bấm Nút: Sửa Đổi Luật Viễn Thông Để Đáp Ứng Yêu Cầu Quản Lý, Đảm Bảo Quyền Lợi Người Dân

Người đăng:
Ngày đăng: 22/01/2024
Sau hơn 12 năm áp dụng, Luật Viễn thông 2009 và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, không phù hợp với bối cảnh mới có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi toàn diện để xây dựng hành lang pháp lý phù hợp với yêu cầu mới và khắc phục các vướng mắc trong công tác thực thi, quản lý nhà nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm