Sorry, this video is not available in your country.

HTV3 Rock Học Đường (Mùa 3 - Tập 4)

Yêu thích

Rock Học Đường (Mùa 3 - Tập 4)

Thời gian chiếu: 20:30 22/01/2020 Thời lượng dự kiến: 30 phút

Trong mùa 3, nhóm Rock Học Đường bị phát hiện và buộc phải tan rã. Thầy Fin và cả nhóm phải làm gì để đốt tiếp ngọn đuốc đam mê Rock?