Sorry, this video is not available in your country.

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Đề Nghị Kiểm Toán Bảo Hiểm Nhân Thọ

chia sẻ

Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Đề Nghị Kiểm Toán Bảo Hiểm Nhân Thọ

Người đăng:
Ngày đăng: 29/09/2023
Nội dung này được nêu tại thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về báo cáo công tác 2023. Mục tiêu kiểm toán năm sau là đánh giá thị trường đất đai, tài chính, để dự báo các vấn đề rủi ro kinh tế vĩ mô.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm