Sorry, this video is not available in your country.

Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Lập Pháp: Phục Vụ Hoạt Động Lập Pháp Của Quốc Hội Trên Tinh Thần ''Từ Sớm, Từ Xa''

chia sẻ

Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Lập Pháp: Phục Vụ Hoạt Động Lập Pháp Của Quốc Hội Trên Tinh Thần ''Từ Sớm, Từ Xa''

Người đăng:
Ngày đăng: 25/01/2023
Có thể nói, năm 2022 là năm Viện Nghiên cứu lập pháp đã có nhiều dấu ấn trong hoạt động của mình như: Theo sát các dự án luật từ khi soạn thảo cho đến khi Quốc hội thông qua, hoạt động nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp phục vụ kỳ họp của Quốc hội/phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoàn thành tốt kế hoạch đề ra.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm