Sorry, this video is not available in your country.

Việt Nam Gặp Phải Bài Toán Nan Giải Về Tính Bao Trùm Của Chuyển Dịch Xanh

chia sẻ

Việt Nam Gặp Phải Bài Toán Nan Giải Về Tính Bao Trùm Của Chuyển Dịch Xanh

Người đăng:
Ngày đăng: 01/12/2023
Việt Nam đang gặp phải bài toán nan giải về tính bao trùm của chuyển dịch xanh. Trong đó, tính bao trùm của chuyển dịch xanh còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc, đặc biệt sau đại dịch Covid-19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm