Sorry, this video is not available in your country.

48 Giờ Gan Dạ (Phần 1 - Tập 2)

chia sẻ

48 Giờ Gan Dạ (Phần 1 - Tập 2)

Jason Fox dẫn những người nổi tiếng ra tự nhiên 48 giờ, đặt ra cho họ thử thách khó nhằn,$0 gây sợ hãi, đồng thời trò chuyện về cuộc sống với họ.