Sorry, this video is not available in your country.

5 Nhóm Điểm Mới Của Luật Đất Đai (Sửa Đổi) Sẽ Tác Động Đến Đời Sống

chia sẻ

5 Nhóm Điểm Mới Của Luật Đất Đai (Sửa Đổi) Sẽ Tác Động Đến Đời Sống

Người đăng:
Ngày đăng: 19/01/2024
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) 2024 với tỷ lệ tán thành cao 87,63%. Luật Đất đai sửa đổi được đánh giá là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm