Sorry, this video is not available in your country.

90 Ngày: Cuộc Sống Độc Thân (Phần 4 - Tập 1)

chia sẻ

90 Ngày: Cuộc Sống Độc Thân (Phần 4 - Tập 1)

Hiện đang độc thân, những người được yêu thích trong 90 Day Fiance đang tìm cách tìm lại tình yêu trong khi cố gắng buông bỏ gánh nặng trong quá khứ.