Sorry, this video is not available in your country.

Bốn Mùa Trung Hoa (Phần 1 - Tập 1)

chia sẻ

Bốn Mùa Trung Hoa (Phần 1 - Tập 1)

Cùng trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu đông cùng người Trung Quốc,để hiểu thêm về các truyền thống lâu đời đã tạo nên đất nước Trung Quốc hiện đại ngày nay.