Sorry, this video is not available in your country.

Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Phần 1)

chia sẻ

Chiến Binh Cơ Động Gundam: Ma Nữ Sao Thủy (Phần 1)

Tại Fólkvangr, một mặt trận được xây dựng bên trong một tiểu hành tinh, Gundam Lfrith đang trải qua các cuộc thử nghiệm vận hành trong phòng thí nghiệm của Viện Vanadis.