Sorry, this video is not available in your country.

Cuộc Sống Dưới 0 Độ C: Canada (Phần 2 - Tập 7)

chia sẻ

Cuộc Sống Dưới 0 Độ C: Canada (Phần 2 - Tập 7)

Vòng Bắc Cực, khu vực khắc nghiệt nhất thế giới, nhưng vẫn có những con người kiên cường bám trụ, sinh tồn và phát triển dưới cái lạnh âm độ C.