Sorry, this video is not available in your country.

David Và Annie: Sau 90 Ngày (Phần 2 - Tập 6)

chia sẻ

David Và Annie: Sau 90 Ngày (Phần 2 - Tập 6)

David giải quyết các nhiệm vụ thể chất mệt mỏi để hoàn thành ba ngày đi tu trong khi Annie chuẩn bị cho Amber tập thói quen nói tiếng Anh.