Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Nhanh Và Nguy Hiểm: Phần 5 - Fast Five

Kể từ sau khi Brian và Mia giải cứu Dom, họ đã đi khắp nơi để trốn nhà chức trách. Tại Rio de Janeiro, họ phải thực hiện 1 phi vụ cuối cùng để giành được tự do. Lần này, họ đối đầu với 1 tay buôn gian ác rắp tâm lấy mạng họ.

Có thể bạn thích

Phim lẻ 0.0 101 Phút
Phim lẻ 7.0 154 Phút
Phim lẻ 8.9 136 Phút
Phim lẻ 8.0 155 Phút
Phim lẻ 10.0 149 Phút
Phim lẻ 7.6 104 Phút
Phim lẻ 9.0 162 Phút
Phim lẻ 8.0 112 Phút
Phim lẻ 8.0 136 Phút
Phim lẻ 10.0 157 Phút
Phim lẻ 8.1 144 Phút
Phim lẻ 9.1 156 Phút
Phim lẻ 8.8 145 Phút
Phim lẻ 9.7 89 Phút
Phim lẻ 10.0 90 Phút
Phim lẻ 8.0 92 Phút
Phim lẻ 9.2 116 Phút
Phim lẻ 10.0 83 Phút
Phim lẻ 8.8 99 Phút
Phim lẻ 10.0 140 Phút
Phim lẻ 8.9 132 Phút
Phim lẻ 10.0 119 phút
Phim lẻ 5.5 108 phút
Phim lẻ 6.0 125 Phút
Phim lẻ 9.3 155 Phút
Phim lẻ 8.5 105 Phút
Phim lẻ 10.0 112 Phút
Phim lẻ 0.0 120 phút
Phim lẻ 0.0 132 Phút
Phim lẻ 8.2 87 Phút