Sorry, this video is not available in your country.

Giá Khám Bệnh Bảo Hiểm Y Tế Mới Cao Hơn Khoảng 10%

chia sẻ

Giá Khám Bệnh Bảo Hiểm Y Tế Mới Cao Hơn Khoảng 10%

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 22 quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc, hướng dẫn áp dụng thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 17-11-2023.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm