Sorry, this video is not available in your country.

Hoạt Động Rà Phá Bom Mìn Ở Afghanistan Sau Giao Tranh

chia sẻ

Hoạt Động Rà Phá Bom Mìn Ở Afghanistan Sau Giao Tranh

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/11/2021
Các chương trình rà phá bom mìn ở Afghanistan đã xử lý khoảng 80% các bãi mìn trong chiến tranh từ những năm 1980.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm