Sorry, this video is not available in your country.

Khoa Học, Thận Trọng Trong Quy Trình Lập Pháp Của Quốc Hội

chia sẻ

Khoa Học, Thận Trọng Trong Quy Trình Lập Pháp Của Quốc Hội

Lập pháp là một trong 3 chức năng quan trọng nhất của Quốc hội bên cạnh chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội khoá XV đã tiếp tục kế thừa thành tựu 76 năm qua của Quốc hội, xác định ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác lập pháp là để kiến tạo phát triển đất nước.
Tags: Quy Trình Lập Pháp Của Quốc Hội