Sorry, this video is not available in your country.

Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình (Phần 1 - Tập 8)

chia sẻ

Kubo Sẽ Không Để Tôi Vô Hình (Phần 1 - Tập 8)

Junta là một học sinh rất bình thường và không ai chú ý tới, nhưng cô bạn Kubo lại rất để tâm đến cậu.