Liveshow Ngọc Giàu: Duyên Lắm Người Ơi

Liveshow Ngọc Giàu: Duyên Lắm Người Ơi