Sorry, this video is not available in your country.

"Lời Giải" Cho "Bài Toán" Quản Lý Bền Vững Tài Nguyên Nước

chia sẻ

"Lời Giải" Cho "Bài Toán" Quản Lý Bền Vững Tài Nguyên Nước

Người đăng:
Ngày đăng: 21/04/2024
Việt Nam mặc dù chưa phải quốc gia thiếu nước nghiêm trọng nhưng tài nguyên nước đang ẩn chứa nhiều yếu tố kém bền vững, nguy cơ suy thoái, cạn kiệt có chiều hướng gia tăng, cùng những tác động của biến đổi khí hậu. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm