Sorry, this video is not available in your country.

Nam Phi: Nhà Truyền Thống Của Người Berber

chia sẻ

Nam Phi: Nhà Truyền Thống Của Người Berber

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 05/07/2020
Berbers hay Amazighs là những người bản địa ở Bắc Phi đã sống ở khu vực này hàng ngàn năm. Họ sống trong những cấu trúc gạch bùn khổng lồ thường được xây dựng trên những đỉnh núi kiên cố hoặc đào xuống đất. Nhưng bây giờ, hầu hết kiến trúc truyền thống này đang dần được thay thế bằng một phong cách mới - với xi măng và thiết kế hiện đại. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm