Sorry, this video is not available in your country.

Ngày Hội Tôn Vinh Giá Trị Các Di Sản Văn Hoá Việt Nam

chia sẻ

Ngày Hội Tôn Vinh Giá Trị Các Di Sản Văn Hoá Việt Nam

Việt nam đã trải qua nhiều thời kỳ lịch sử và cùng với đó là lớp lớp di sản của các nền văn hoá được hình thành, kế tục và phát triển. Việc bảo tồn các di sản, di tích cùng với các giá trị về văn hóa là việc làm quan trọng và vô cùng cần thiết trong thời đại ngày nay.
Tags: Ngày Hội Di Sản Văn Hoá Việt Nam, Ngày Di Sản Việt Nam