Bàng Hãn Thần
Bàng Hãn Thần sinh ra tại thành phố Phủ Thuận , tỉnh Liêu Ninh , Trung Quốc, là một diễn viên Trung Quốc đại lục.