Francisco Varela
Tiến sĩ Gomes là một bác sĩ nhân vật được giáo dục tốt. Anh ấy tham dự Đại học São Paulo nơi anh theo đuổi ngành y.