Giang San
Giang San là nữ diễn viên. Tên tuổi của cô được biết được qua các bộ phim như ''Long Time No See'', ''Miss Puff'', ''ER Doctors''...