Kim Young Kwang
Kim Young Kwang là một diễn viên và người mẫu Hàn Quốc.