Lân Bích
Lân Bích, tên thật là Nguyễn Quang Bích, sinh năm 1934 tại Hà Nội, Việt Nam. Tháng 1 năm 1947, khi vừa được 12 tuổi, ông làm thiếu niên liên lạc cho trại Thiếu niên kháng chiến tỉnh Phú Thọ. Tới năm 1948, ông trở thành diễn viên.