Lịch Du
Diễn viên Lịch Du từng tham gia phim Lửa (1968) và Không Nơi Ẩn Nấp (1971).