Lưu Ly Hữu Hữu
Cô là diễn viên trẻ đầy triển vọng người Trung Quốc.