Mạc Đức Tâm
Giảng viên Học Viện Ngân Hàng. Kinh nghiệm 8 năm nghiên cứu, giảng dạy về đầu tư chứng khoán tại Học viện Ngân Hàng