Nguyễn Doãn Sơn
Nguyễn Doãn Sơn vừa là họa sĩ vừa là giáo viên hội họa giàu kinh nghiệm.