Phạm Thị Thúy
Tiến Sĩ Xã hội học, Thạc Sỹ Tâm lý học lâm sàng.