Thành Thái
Anh sinh ra tại huyện Giao Thành, tỉnh Sơn Tây, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương và là một diễn viên tại Trung Quốc Đại lục.