Tôn Hồng Lôi
Tôn Hồng Lôi là một diễn viên Trung Quốc, tốt nghiệp trường Học viện Hý kịch Trung ương năm 1997, cũng năm Hồng Lôi trở thành diễn viên chính thức của Viện kịch nói quốc gia Trung Quốc.