Trần Hạc Nhất
Trần Hạc Nhất là một diễn viên của Trung Quốc Đại Lục. Anh đã tốt nghiệp trường học viện Sư Phạm Hàng Châu.