Sorry, this video is not available in your country.

Phiên Điều Trần Phê Duyệt Đề Cử Thẩm Phán Tối Cao Mỹ Bắt Đầu Tại Thượng Viện

chia sẻ

Phiên Điều Trần Phê Duyệt Đề Cử Thẩm Phán Tối Cao Mỹ Bắt Đầu Tại Thượng Viện

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 17/10/2020
Các phiên điều trần xác nhận của Thượng viện đã bắt đầu dành cho Thẩm phán Amy Coney Barrett, người được Donald Trump lựa chọn để lấp chỗ trống trong Tòa án Tối cao.
Tags: Bầu cử

Tin Tức Tất cả

Xem thêm