Sorry, this video is not available in your country.

Quảng Bá Di Sản Gắn Với Du Lịch Cộng Đồng Các Dân Tộc Thiểu Số

chia sẻ

Quảng Bá Di Sản Gắn Với Du Lịch Cộng Đồng Các Dân Tộc Thiểu Số

Người đăng:
Ngày đăng: 05/12/2023
Nằm trong khuôn khổ Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, mới đây, Trung tâm Thông tin du lịch thuộc Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thực hiện chương trình trưng bày di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận gắn với phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm