Sorry, this video is not available in your country.

Quốc Hội Khoá XV Thông Qua Nhiều Đạo Luật Quan Trọng Trong Năm 2022

chia sẻ

Quốc Hội Khoá XV Thông Qua Nhiều Đạo Luật Quan Trọng Trong Năm 2022

Người đăng:
Ngày đăng: 24/01/2023
Với một quy trình lập pháp chặt chẽ, thận trọng, trong năm 2022, Quốc hội khoá XV đã thông qua 12 luật, 7 Nghị quyết; Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua 3 pháp lệnh, 19 Nghị quyết góp phần hoàn thiện khung thể chế, chính sách, hành lang pháp lý để đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm