Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Danh sách tập

Steven Universe | Tập 1

Khi chân bị thương, Greg đến ở với Steven, và vô tình làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Steven.  

Có thể bạn thích