Sorry, this video is not available in your country.

chia sẻ

Khoảng Trống Trung Gian - The Space Between

Micky Adams, một nghệ sĩ rock hết thời, gặp Charlie Porter, đại diện của một hãng đĩa đến ép ổng từ bỏ hợp đồng, và một tình bạn lạ thường đã nảy nở.  

Có thể bạn thích