Sorry, this video is not available in your country.

Animal Planet Sói Và Chiến Binh (Tập 5)

Yêu thích

Sói Và Chiến Binh (Tập 5)

Thời gian chiếu: 08:10 09/11/2019 Thời lượng dự kiến: 55 phút

Matt và Lorin là người sáng lập nên Trung tâm Giải cứu Động vật Lockwood (LARC). LARC có một nhiệm vụ đặc biệt là giải cứu những con sói nuôi nhốt đang gặp nguy hiểm.