Sorry, this video is not available in your country.

BBC Earth Hệ Sinh Thái Serengeti (Tập 5)

Yêu thích

Hệ Sinh Thái Serengeti (Tập 5)

Thời gian chiếu: 09:10 12/09/2019 Thời lượng dự kiến: 65 phút

Chương trình sẽ nghiên cứu các hành vi của những sinh vật sống tại hệ sinh thái Serengeti nổi tiếng với các thiết bị hiện đại bậc nhất trong lịch sử làm phim.