Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:10
  Bbc World News
 • 00:40
  Tba
 • 01:10
  Bbc World News
 • 01:20
  World Features (r)
 • 01:40
  The Travel Show (r)
 • 02:10
  Bbc World News
 • 02:25
  Sport Today
 • 02:40
  Click (r)
 • 03:10
  Bbc World News
 • 03:20
  Tba
 • 04:10
  World News Today
 • 04:40
  Dateline London (r)
 • 05:10
  Bbc World News
 • 05:20
  World Features (r)
 • • LIVE
  Tba
 • 06:10
  Bbc World News
 • 06:40
  Tba
 • 07:10
  Bbc World News
 • 07:40
  Talking Movies (r)
 • 08:10
  Bbc World News
 • 08:20
  World Features (r)
 • 08:40
  Dateline London (r)
 • 09:10
  Bbc World News
 • 09:20
  Tba
 • 10:10
  Bbc World News
 • 10:40
  Tba
 • 11:10
  Bbc World News
 • 11:40
  Click (r)
 • 12:10
  Bbc World News
 • 12:40
  In Business Africa (r)
 • 13:10
  Bbc World News
 • 13:40
  The Travel Show (r)
 • 14:10
  Bbc World News
 • 14:20
  World Features (r)
 • 14:40
  Talking Movies (r)
 • 15:10
  Bbc World News
 • 15:20
  World Features (r)
 • 15:40
  Dateline London (r)
 • 16:10
  Bbc World News
 • 16:20
  Tba
 • 17:10
  Bbc World News
 • 17:20
  World Features (r)
 • 17:40
  Tba
 • 18:10
  Bbc World News
 • 18:20
  World Features (r)
 • 18:40
  Newsnight (r)
 • 19:10
  Bbc World News
 • 19:20
  World Features (r)
 • 19:40
  The Travel Show (r)
 • 20:10
  Bbc World News
 • 20:40
  Click (r)
 • 21:10
  Bbc World News
 • 21:25
  Sport Today
 • 21:40
  Tba
 • 22:10
  Bbc World News
 • 22:20
  Tba
 • 23:10
  Bbc World News
 • 23:40
  Newsnight (r)

BBC World News Tba

Báo lỗi
Yêu thích

Chương trình truyền hình nổi bật

Hiển thị theo:

Kênh nổi bật