Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

 • 00:00
  Chào Duggee
  Tập 34
 • 00:07
  Chào Duggee
  Tập 35
 • 00:14
  Chào Duggee
  Tập 36
 • 00:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 16
 • 00:31
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 17
 • 00:45
  Kit Và Pup
  Tập 49
 • 00:50
  Yakka Dee
  Tập 3
 • 00:55
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 61
 • 01:10
  Nhà Clanger
  Tập 8
 • 01:20
  Chân Khủng Long
  Tập 48
 • 01:30
  Tinpo
  Tập 61
 • 01:37
  Tinpo
  Tập 62
 • 01:45
  Kazoops!
  Tập 62
 • 01:52
  Kazoops!
  Tập 63
 • 02:00
  Kazoops!
  Tập 64
 • 02:10
  Charlie Và Lola
  Tập 11
 • 02:20
  Nelly Và Nora
  Tập 33
 • 02:27
  Nelly Và Nora
  Tập 34
 • 02:35
  Sarah Và Vịt
  Tập 26
 • 02:42
  Sarah Và Vịt
  Tập 27
 • 02:50
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 7
 • 03:05
  Bluey
  Tập 39
 • 03:15
  Dog Yêu Sách
  Tập 13
 • 03:25
  Chào Duggee
  Tập 37
 • 03:32
  Chào Duggee
  Tập 38
 • 03:40
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 03:45
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 18
 • 03:56
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 19
 • 04:07
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 20
 • 04:20
  Căn Bếp Thế Giới Của Em
  Tập 2
 • 04:30
  Những Chuyến Phiêu Lưu Trên Safari Của Andy
  Tập 22
 • 04:45
  Những Người Hùng
  Tập 26
 • 05:10
  Những Người Hùng
  Tập 1
 • 05:35
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 24
 • 05:45
  Bluey
  Tập 40
 • 05:52
  Bluey
  Tập 41
 • 06:00
  Chào Duggee
  Tập 35
 • 06:07
  Chào Duggee
  Tập 36
 • 06:14
  Chào Duggee
  Tập 37
 • 06:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 17
 • 06:31
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 18
 • 06:45
  Kit Và Pup
  Tập 50
 • 06:50
  Yakka Dee
  Tập 4
 • 06:55
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 62
 • 07:10
  Nhà Clanger
  Tập 9
 • 07:20
  Chân Khủng Long
  Tập 49
 • 07:30
  Tinpo
  Tập 62
 • 07:37
  Tinpo
  Tập 63
 • 07:45
  Kazoops!
  Tập 63
 • 07:52
  Kazoops!
  Tập 64
 • 08:00
  Kazoops!
  Tập 65
 • 08:10
  Charlie Và Lola
  Tập 12
 • 08:20
  Nelly Và Nora
  Tập 34
 • 08:27
  Nelly Và Nora
  Tập 35
 • 08:35
  Sarah Và Vịt
  Tập 27
 • 08:42
  Sarah Và Vịt
  Tập 28
 • 08:50
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 8
 • 09:05
  Bluey
  Tập 40
 • 09:15
  Dog Yêu Sách
  Tập 14
 • 09:25
  Chào Duggee
  Tập 38
 • 09:32
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 09:40
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 09:45
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 19
 • 09:56
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 20
 • 10:07
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 21
 • 10:20
  Căn Bếp Thế Giới Của Em
  Tập 3
 • 10:30
  Những Chuyến Phiêu Lưu Trên Safari Của Andy
  Tập 23
 • 10:45
  Những Người Hùng
  Tập 1
 • 11:10
  Những Người Hùng
  Tập 2
 • 11:35
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 25
 • 11:45
  Bluey
  Tập 41
 • 11:52
  Bluey
  Tập 42
 • 12:00
  Chào Duggee
  Tập 35
 • 12:07
  Chào Duggee
  Tập 36
 • 12:14
  Chào Duggee
  Tập 37
 • 12:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 17
 • 12:31
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 18
 • 12:45
  Kit Và Pup
  Tập 50
 • 12:50
  Yakka Dee
  Tập 4
 • 12:55
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 62
 • 13:10
  Nhà Clanger
  Tập 9
 • 13:20
  Chân Khủng Long
  Tập 49
 • • LIVE
  Tinpo
 • 13:37
  Tinpo
  Tập 63
 • 13:45
  Kazoops!
  Tập 63
 • 13:52
  Kazoops!
  Tập 64
 • 14:00
  Kazoops!
  Tập 65
 • 14:10
  Charlie Và Lola
  Tập 12
 • 14:20
  Nelly Và Nora
  Tập 34
 • 14:27
  Nelly Và Nora
  Tập 35
 • 14:35
  Sarah Và Vịt
  Tập 27
 • 14:42
  Sarah Và Vịt
  Tập 28
 • 14:50
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 8
 • 15:05
  Bluey
  Tập 40
 • 15:15
  Dog Yêu Sách
  Tập 14
 • 15:25
  Chào Duggee
  Tập 38
 • 15:32
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 15:40
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 15:45
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 19
 • 15:56
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 20
 • 16:07
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 21
 • 16:20
  Căn Bếp Thế Giới Của Em
  Tập 3
 • 16:30
  Những Chuyến Phiêu Lưu Trên Safari Của Andy
  Tập 23
 • 16:45
  Những Người Hùng
  Tập 1
 • 17:10
  Những Người Hùng
  Tập 2
 • 17:35
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 25
 • 17:45
  Bluey
  Tập 41
 • 17:52
  Bluey
  Tập 42
 • 18:00
  Chào Duggee
  Tập 35
 • 18:07
  Chào Duggee
  Tập 36
 • 18:14
  Chào Duggee
  Tập 37
 • 18:20
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 17
 • 18:31
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 18
 • 18:45
  Kit Và Pup
  Tập 50
 • 18:50
  Yakka Dee
  Tập 4
 • 18:55
  Những Em Bé Rối Teletubby
  Tập 62
 • 19:10
  Nhà Clanger
  Tập 9
 • 19:20
  Chân Khủng Long
  Tập 49
 • 19:30
  Tinpo
  Tập 62
 • 19:37
  Tinpo
  Tập 63
 • 19:45
  Kazoops!
  Tập 63
 • 19:52
  Kazoops!
  Tập 64
 • 20:00
  Kazoops!
  Tập 65
 • 20:10
  Charlie Và Lola
  Tập 12
 • 20:20
  Nelly Và Nora
  Tập 34
 • 20:27
  Nelly Và Nora
  Tập 35
 • 20:35
  Sarah Và Vịt
  Tập 27
 • 20:42
  Sarah Và Vịt
  Tập 28
 • 20:50
  Thomas Và Những Người Bạn
  Tập 8
 • 21:05
  Bluey
  Tập 40
 • 21:15
  Dog Yêu Sách
  Tập 14
 • 21:25
  Chào Duggee
  Tập 38
 • 21:32
  Chào Duggee
  Tập 40
 • 21:40
  Chào Duggee
  Tập 41
 • 21:45
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 19
 • 21:56
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 20
 • 22:07
  Tiến Lên Phi Đội Máy Bay
  Tập 21
 • 22:20
  Căn Bếp Thế Giới Của Em
  Tập 3
 • 22:30
  Những Chuyến Phiêu Lưu Trên Safari Của Andy
  Tập 23
 • 22:45
  Những Người Hùng
  Tập 1
 • 23:10
  Những Người Hùng
  Tập 2
 • 23:35
  Những Người Bạn Numtum
  Tập 25
 • 23:45
  Bluey
  Tập 41
 • 23:52
  Bluey
  Tập 42
Những Người Bạn Numtum (Tập 11)
Thời gian chiếu: 23:35 04/12/2022 Thời lượng dự kiến: 10 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật