Sorry, this video is not available in your country.

Lịch phát sóng

  • 00:10
    Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 10)
    Fresh Off The Boat
  • 00:35
    Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
    Fresh Off The Boat
    Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
  • 01:00
    The Passage (Tập 8)
    The Passage
    The Passage (Tập 8)
  • 01:50
    Gia Đình Hiện Đại (Phần 11 - Tập 15)
    Modern Family
  • 02:15
    Gia Đình Hiện Đại (Phần 11 - Tập 16)
    Modern Family
    Gia Đình Hiện Đại (Phần 11 - Tập 16)
  • • LIVE
    Stumptown (Tập 15)
  • 03:35
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
    S.w.a.t.
  • 04:25
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
    S.W.A.T
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
  • 05:15
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
    The Simpsons
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
  • 05:45
    The Passage (Tập 8)
    The Passage
    The Passage (Tập 8)
  • 06:40
    Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 10)
    Fresh Off The Boat
  • 07:05
    Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
    Fresh Off The Boat
    Dân Nhập Cư (Phần 6 - Tập 11)
  • 07:30
    Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
    NCIS: New Orleans
    Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  • 08:25
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
    The Simpsons
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 19)
  • 08:50
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
    S.W.A.T
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
  • 09:40
    The Passage (Tập 8)
    The Passage
    The Passage (Tập 8)
  • 10:30
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 15)
    Ncis
  • 11:25
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
    NCIS
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
  • 12:15
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 18)
    The Simpsons
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 18)
  • 12:45
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 7)
    S.w.a.t.
  • 13:35
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
    S.W.A.T
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
  • 14:25
    The Passage (Tập 8)
    The Passage
    The Passage (Tập 8)
  • 15:15
    Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 10)
    Ncis: New Orleans
  • 16:10
    Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
    NCIS: New Orleans
    Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
  • 17:00
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 20)
    The Simpsons
    Gia Đình Simpsons (Phần 30 - Tập 20)
  • 17:30
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
    S.w.a.t.
  • 18:20
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 10)
    S.W.A.T
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 10)
  • 19:10
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 16)
    Ncis
  • 20:00
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
    NCIS
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
  • 20:50
    Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 5)
    Billions
    Cuộc Chơi Bạc Tỷ (Phần 5 - Tập 5)
  • 21:50
    Đội Đặc Nhiệm New Orleans (Phần 6 - Tập 11)
    Ncis: New Orleans
  • 22:40
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
    S.W.A.T
    Đội Đặc Nhiệm Cảnh Sát Hoa Kỳ (Phần 2 - Tập 9)
  • 23:30
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
    NCIS
    Cục Điều Tra Tội Phạm Hải Quân (Phần 17 - Tập 17)
Điều Tra Viên Magnum (Phần 2 - Tập 14)
Thời gian chiếu: 02:40 11/04/2020 Thời lượng dự kiến: 55 phút
Báo lỗi
Yêu thích

Phim truyền hình nổi bật

Chương trình truyền hình nổi bật