Sorry, this video is not available in your country.

Fox HD Gia Đình Simpsons (Phần 31 - Tập 6)

Yêu thích

Gia Đình Simpsons (Phần 31 - Tập 6)

Thời gian chiếu: 07:05 20/01/2020 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Tuy là hoạt họa, chương trình này châm biếm nhiều khía cạnh của cuộc đời, đặc biệt là lối sống của tầng lớp lao động và trung lưu tại Mỹ, văn hóa Mỹ và xã hội Mỹ nói chung.