Sorry, this video is not available in your country.

Fox Sports Abb Fia Formula E C'ship 2019/20 - Highlights: Santiago E-Prix

Yêu thích

Abb Fia Formula E C'ship 2019/20 - Highlights: Santiago E-Prix

Thời gian chiếu: 01:00 23/01/2020 Thời lượng dự kiến: 60 phút

Những điểm nhấn nổi bật tại chặng Santiago E-Prix trong khuôn khổ Abb Fia Formula E C'ship 2019/20.